Here is a description of the location. It can contain HTML elements, like links.

Sniego zonos žemėlapis

Slidinėjimo kurortai jau greitai

Žemėlapis

Nauja slidinėjimo trasa šalia Plungės

Lietuvoje 2011-11-20 komentarai 3
Lina Liūnienė, laikrastisplunge.lt | sniegozona.lt

Tarp plun­giš­kių jau se­no­kai sklan­do gan­das, kad kaž­kas kaž­kur ša­lia Plun­gės ža­da įreng­ti sli­di­nė­ji­mo tra­sas. Ir tas gan­das tu­ri rea­lų pa­grin­dą - plun­giš­kis Sau­lius Gra­maus­kas iš­ties įgy­ven­di­na ke­le­rius me­tus puo­se­lė­tą idė­ją - už ke­lių ki­lo­met­rų nuo Plun­gės, Kal­niš­kių kai­me, bai­gia įreng­ti ke­tu­rių tra­sų sli­di­nė­ji­mo komp­lek­są, ku­rio juos­te­lė tu­rė­tų bū­ti per­kirp­ta jau šį se­zo­ną.

Nors tra­sų įren­gi­mo dar­bai dar ne­baig­ti ir sli­di­nin­kai dar ne­kvie­čia­mi, ap­žiū­rė­ti šia­me komp­lek­se jau yra ką. Di­džiu­lė­je 16 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jo­je su­pil­tas 47 met­rų aukš­čio kal­nas, pa­ruoš­tos ke­tu­rios skir­tin­go ly­gio sli­di­nė­ji­mo tra­sos, ren­gia­mos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės, mon­tuo­ja­mi kel­tu­vai. Žo­džiu, veiks­mas vyks­ta, dar­bai ver­da, o pa­klaus­tas, ka­da tra­sos jau veiks, S. Gra­maus­kas sa­ko tiks­liai dar ne­ži­nąs - vis­kas pri­klau­sys ir nuo dar­bų ei­gos, ir nuo oro są­ly­gų.
Plun­giš­kis Sau­lius idė­ją im­tis sli­di­nė­ji­mo komp­lek­so sta­ty­bos prieš ke­le­rius me­tus par­si­ve­žė iš Lat­vi­jos. Mat ten ne­re­tai vyk­da­vo sli­di­nė­ti ir vis pa­gal­vo­da­vo, ko­dėl to­kių pra­mo­gų nė­ra Že­mai­ti­jo­je. Juk jei bū­tų, ne­rei­kė­tų plun­giš­kiams, tel­šiš­kiams ar klai­pė­diš­kiams nei į Ig­na­li­ną, nei į Lat­vi­ją ar ko­kią Slo­va­ki­ją va­žiuo­ti.

S. Gra­maus­kas šią min­tį puo­se­lė­jo tre­jus ar ket­ve­rius me­tus, o rea­lių dar­bų ėmė­si šį pa­va­sa­rį. Pa­sak plun­giš­kio, be­ne su­dė­tin­giau­sia bu­vo at­ras­ti to­kiam komp­lek­sui tin­ka­mą vie­tą ir įsi­gy­ti skly­pą. Lyg ty­čia: jei kal­vo­ta vie­ta, tai be­sąs draus­ti­nis, jei ne draus­ti­nis, tai sa­vi­nin­kas par­duo­ti ne­no­ri.

Skly­pą S. Gra­maus­kas įsi­gi­jo ir, pa­ren­gęs vers­lo pla­ną, ėmė­si veik­los. Tie­sa, vie­to­vė bu­vo kal­vo­ta - to­kia, ko­kios ir rei­kia sli­di­nė­ji­mui. Ta­čiau rel­je­fą dar rei­kė­jo pa­ko­re­guo­ti. Aukš­čiau­sia 35 met­rų kal­va bu­vo paaukš­tin­ta iki 47 met­rų (to­kio pat aukš­čio ir Tu­ku­mo tra­sa Lat­vi­jo­je), dar rei­kė­jo su­for­muo­ti ke­lis ma­žes­nius kal­ne­lius, tramp­li­nus.
16 hek­ta­rų plo­to te­ri­to­ri­jo­je įreng­tos ke­tu­rios tra­sos: il­giau­sia tra­sa - 270 met­rų - nuo aukš­čiau­sio kal­no; , antro­ji - vi­du­ti­nio ly­gio; trečio­ji - pa­pras­čiau­sia - vai­kams ir pra­de­dan­tie­siems. Be­je, sli­di­nė­ti šio­je tra­so­je bus ga­li­ma ne­mo­ka­mai.

Dauguma slidinėjimo megėjų nudžiugins ir nustebins 160m. ilgio snow parko trasos, kurias kuria ir visą parkui įrangą gamina latvių kompanija Baltic Snowpark Agency.

Kai tik leis oras (kai dar šiek tiek at­šals ir mi­nu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra lai­ky­sis bent jau sa­vai­tę), Kal­niš­kiuo­se tu­rė­tų „pa­snig­ti“. Tiks­liau - sli­di­nė­ji­mo tra­sa bus pa­deng­ta apie 30 cm sto­rio dirb­ti­nio snie­go sluoks­niu. Be­je, snie­gas bus ga­mi­na­mas iš ša­lia te­kan­čio upe­lio van­dens ir spe­cia­lia pa­tran­ka šau­do­mas į tra­sas.

Anot S. Gra­maus­ko, komp­lek­se vie­nu me­tu ga­lės sli­di­nė­ti apie 100 žmo­nių. En­tu­zias­tų ti­ki­ma­si su­lauk­ti ne tik iš Plun­gės, bet ir iš vi­so Že­mai­ti­jos re­gio­no. Pak­laus­tas, ar bran­giai su­ma­ny­mas at­siė­jo, plun­giš­kis tik nu­si­šyp­so­jo ir at­sa­kė, jog tai - vers­lo pa­slap­tis. Ar bran­gios bus pa­slau­gos? Sa­ko, kad ne. Tie­sa, dar­bo die­no­mis kai­na bus ma­žes­nė tris valandos kainuos 20lt. , va­ka­rais ir sa­vait­ga­liais - kiek bran­giau apie 25 litai. Be to, vie­to­je bus nuo­mo­ja­mos sli­dės ir spe­cia­lūs ba­tai.

Oficialus komplekso puslapis www.mortoskalns.lt

 

 
 


Kitos naujienos:

Aukštagirė - nauja slidinėjimo trasa Lietuvoje 1
Kauniečiams slidinėjimo trasos teks palaukti 0
Pradeda veikti "Lynų kelias" į Snow areną 1
Slidinėjimo federacija: prieš sezoną – dvejopos nuotaikos 0

Žinutės neprisiregistravusių narių forume, skelbimuose, straipsniuose bus rodomos tik po administratoriaus patvirtinimo.

Jūsų vardas:
Komentaras:

Savaitės foto


Paieška


Sniegozona video

Pipe Ground

Obergurgl-Hochgurgl web kameros vaizdai


Fotogalerija